Founders

De oprichters van Floriade Expo 2022: samen voor duurzame en leefbare steden

 

De Nederlandse Tuinbouwraad, gemeente Almere en de provincie Flevoland, de drie oprichters van Floriade Expo 2022, hebben de handen ineengeslagen voor één gemeenschappelijk doel:

 

Structurele innovaties en oplossingen vinden voor duurzame en leefbare steden.

 

Hoe we dat doen? Door partijen uit de hele wereld samen te brengen. Zij presenteren hun best practices in de tuinbouwsector aan consumenten en vakgenoten.

Hoofduitvoerder: Floriade Almere 2022 B.V.

In 2050 woont bijna 70% van de wereldbevolking in steden. Hoe houden we deze veilig, gezond en attractief?

Met het thema Growing Green Cities richt Floriade Expo 2022 zich op de Groene Stad van de Toekomst. Daarbij draait alles om 4 subthema’s: groen, voeding, energie en gezondheid.  Wij willen bezoekers uitdagen om te ontdekken, geraakt te worden en te veranderen: ‘Explore. Touch. Change.’.

Medeorganisator: Nederlandse Tuinbouwraad (NTR)

De Nederlandse Tuinbouwraad is licentiehouder en medeorganisator van Floriade Expo 2022. Als onderdeel van het uitvoeringsbesluit voor de Floriade wordt met de NTR een samenwerkings- en licentieovereenkomst getekend. Daarin worden de randvoorwaarden en aanbevelingen – die de NTR bij de toewijzing aan Almere heeft geformuleerd – omgezet in afspraken voor samenwerking. De licentieovereenkomst levert het kader waarbinnen de merknaam Floriade kan worden vermarkt. Instemming van twee internationale instellingen is van belang: de Association of International Horticulture Producers (AIPH) en het Bureau International des Expositions (BIE). Het BIE heeft in 2017 het keurmerk ‘wereldtuinbouwtentoonstelling’ aan de Floriade Expo 2022 verleend. De AIPH heeft al eerder toestemming gegeven. Afspraken met de AIPH en de BIE zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Tuinbouwsector

In 2017 is het Convenant  Groene Stad Arboretum getekend. Dit betreft afspraken tussen Floriade Expo 2022 B.V., gemeente Almere en stichting De Groene Stad om samen het Groene Stad Arboretum te realiseren. Het arboretum is de bijzondere bomen- en plantenverzameling en een belangrijke pijler van het Floriadeterrein. Er is grote betrokkenheid van kwekers uit heel Nederland. Zij hebben al een aanzienlijk deel van de benodigde bomen geschonken voor het arboretum. Deze bomen zijn het visitekaartje van de tuinbouwsector tijdens en na de Floriade. Ook voor de volgende beplantingslagen van het Groene Stad Arboretum wordt de tuinbouwsector uitgenodigd.

Gastheer en medeorganisator: gemeente Almere

Met Floriade Expo 2022 wil Almere zichzelf neerzetten als Groene Stad van de Toekomst: een kennis- en zakencentrum waar gewerkt wordt aan oplossingen van urgente stedelijke vraagstukken op het gebied van klimaat, groen, voeding, energie, water, gezondheid en afval. Daarnaast vormt de Floriade de start van een nieuwe, blijvende wijk in het centrum van de stad, genaamd Hortus.

Medeorganisator: provincie Flevoland

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 is een eenmalige en dus unieke kans om Flevoland op de kaart te zetten. Koplopers in de sector (nationaal/internationaal) tonen in Flevoland waar ze trots op zijn, zowel aan het publiek als om zaken te doen. Flevoland zal een eigen paviljoen hebben op het Expoterrein: Food Forum. Provincie, gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen kunnen daar tonen waarin ze excelleren. De provincie laat niet alleen zien waarop zij in 2022 trots is, maar versterkt ook de (kennis)economie door partnerschappen aan te gaan en samen met vakgenoten de uitdagingen van de toekomst te definiëren.

Voor het Food Forum is als thema Feeding the City gekozen en daarbinnen voeding en gezondheid als leidend subthema. Hoe voorzien we de groeiende wereldbevolking van voldoende, maar ook van goed voedsel? Of je nu kiest voor wereldproductie of voor een niche op de lokale markt: in het paviljoen kan Flevoland wendbaarheid, weerbaarheid, duurzaamheid en vooruitstrevendheid tonen. In aanloop naar Floriade Expo 2022 kan het paviljoen gebruikt worden om dit te stimuleren en te ondersteunen. Het kan gaan om zichtbaarheid gedurende de hele Expo (in persoon of via bv. filmpjes), maar ook een deel daarvan of zelfs een enkele dag (bv. symposium). Het paviljoen is al anderhalf jaar vóór opening van de Expo beschikbaar en blijft ook ná de Expo als onderdeel van de Flevo Campus beschikbaar.

Samen met alle partners wordt er een programmering ontwikkeld voor de 6 maanden Expo, zowel in als buiten het paviljoen. Alle partners moeten het gevoel krijgen dat ze het Food Forum kunnen benutten om te exposeren en zaken te doen. Maar ook dat de Floriade voldoende mogelijkheden heeft geboden om in de gehele provincie bezoekers te ontvangen en zaken te doen.

Partners

Partner: Rijksoverheid

Voor het rijk sluit de Floriade aan bij de ambities die zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst RRAAM / Almere 2.0. Met de ministeries Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Water en Buitenlandse Zaken wordt een gezamenlijke werkagenda opgesteld waarin de Floriade wordt verbonden aan de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food, Water en Life Sciences, en de internationale positionering van Nederland als handelsland. Het is tevens de bedoeling om het Floriadeterrein een status aparte te geven, een special zone met regels inzake belasting, import, werk- en verblijfsvergunningen en arbo. Het kabinet stelde vanaf 2016 een rijkscommissaris aan voor de samenwerking met wereldsteden en de internationale lobby. Tot slot is het rijk gevraagd haar belang in het welslagen van deze wereldtuinbouwtentoonstelling te vertalen in een financiële bijdrage.

Partner: Floriade Werkbedrijf

Het Floriade Werkbedrijf helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om weer duurzaam in het arbeidsproces te komen en uit de bestanden van de gemeente en het UWV te stromen. Het is een innovatief concept met een publiek-private samenwerking tussen Floriade Almere 2022 B.V., gemeente Almere, het UWV en Randstad. De basis voor het project vormen SROI (social return on investment)-afspraken met alle investeerders en uitvoerders van de Floriade.

Partners: Floriade Business Club en Floriadekring

De Floriade Business Club (FBC) is in 2017 opgericht als entiteit onder de verantwoording van de directie van Floriade Almere 2022 B.V.. Het doel is lokaal, regionaal, landelijk en ook internationaal ondernemers een bijzonder netwerk en betrokkenheid bij de Floriade, inspirerende bijeenkomsten en kennisuitwisseling over duurzaamheid te bieden in de Making Of-periode en tijdens de Floriade.

De Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) heeft een aparte Floriadekring opgezet. Deze kring vormt de verbinding tussen regionale ondernemers, gemeente, provincie en Floriade Almere 2022 B.V. Alle leden van de VBA zijn ook automatisch lid van deze Floriadekring. De Floriade (zowel gemeente als Floriade Almere 2022 B.V.) heeft de ambitie om bij bestedingen, waar mogelijk, de Almeerse (of lokale) ondernemingen een goede kans hierop te laten maken.

Partner: Aeres Groep

Flevo Campus is een initiatief van de Aeres-groep. Om te komen tot een cluster van onderzoek, ontwikkelen, opleiden en ondernemen, dat zich richt op vernieuwingen die te maken hebben met voedselvraagstukken in stedelijk gebied, gezondheid en groene stedelijke ontwikkeling. Het gaat er in de eerste plaats om hoe mensen in steden zich voeden en wat dat betekent voor hun gezondheid. Maar ook om hoe dat samenhangt met een groene stad, ontwikkelingen in de agrarische sector, opwekking van energie en een circulaire economie. De campusontwikkeling is gestart op het Floriadeterrein en zal deels gereed zijn vóór 2022 en na 2022 zelfstandig verder functioneren.

Partners van de Flevo Campus zijn provincie Flevoland, gemeente Almere, Wageningen University, TNO, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Deltares en het bedrijfsleven. Gemeente Almere en de Aeres Groep hebben in 2018 een koopovereenkomst voor de grond gesloten.

Amvest Vastgoed BV en Dura Vermeer

Gemeente Almere en Amvest Vastgoed BV hebben in december 2018 hun handtekening gezet onder de Ontwikkelingsovereenkomst Floriade. Daarmee heeft de gemeente een krachtige motor aan boord voor de ontwikkeling van het Expoterrein en de Floriade stadswijk, inmiddels door Amvest omgedoopt tot Hortus. Het is een bijzondere gebiedsontwikkeling, omdat bij de civieltechnische werkzaamheden (die in 2019 van start zijn gegaan) rekening gehouden wordt met de bomen die er al staan. Deze bomen vormen gezamenlijk één van de belangrijkste visitekaartjes van de Floriade: het Groene Stad Arboretum. Dat is complex en mede daarom werkt Amvest samen voor de realisatie met een partner die hier veel ervaring mee heeft: Dura Vermeer.

Rijkswaterstaat (RWS) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

De verbreding van de A6 in opdracht van Rijkswaterstaat maakt deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De vernieuwde A6 is in juli 2019 opgeleverd, een jaar eerder dan gepland. De verbrede A6 voorziet in zijn eigen energiebehoefte en is daarmee energieneutraal. Het project A6 bestaat naast de verbreding van de A6 ook uit de uitvoering van het landschapsplan ter hoogte van Weerwater Zuidoever. Door gemeente Almere zijn hier in de samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat afspraken over gemaakt.

Een groot deel van het Floriadeterrein was in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dit betrof ongeveer 24 ha, waarvan een groot deel water (ongeveer 10 ha). In januari 2019 heeft de eigendomsoverdracht van deze gronden van het RVB aan de gemeente plaatsgevonden.

Partners Almere Centrum

Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere, vastgoedeigenaren, Platform Almere Centrum, Windesheim en Aeres Hogeschool, culturele instellingen, Almere City Marketing en Gemeente Almere hebben in 2015 een convenant gesloten over de relatie tussen de Floriade en het stadscentrum. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van de stationsomgeving, ‘Groene Loper’, een activiteitenprogramma en de inzet van marketinggelden. De centrumpartners, Floriade Almere 2022 B.V. en gemeente Almere werken samen aan de nadere invulling van de plannen.