Privacy policy & Cookies

Privacy statement

Floriade Almere 2022 B.V.

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Autoriteit: de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 51 AVG juncto artikel 6 UAVG: de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Bijzonder persoonsgegeven: een persoonsgegeven betreffende de gezondheid, godsdienst, ras, politieke voorkeur, het strafrechtelijk verleden of het seksuele leven van een natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van dit reglement is Floriade Almere 2022 B.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bevoegd bestuur;
 • Verwerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
  Relatie: de betrokkene waarmee Floriade Almere 2022 B.V. een zakelijke betrekking heeft;
 • Derde: ieder niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker; of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.
Identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Floriade Almere 2022 is het inspirerende en activerende podium voor de groene (wereld)stad van de toekomst, waar de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector, van wereldsteden en vooruitstrevende bedrijven hun kennis, ervaring en innovatievermogen laten zien. Floriade Almere 2022 toont hoe (wereld) stedelijke vraagstukken op het gebied van voeding, gezondheid, energie en groen aangepakt worden.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Floriade Almere 2022 B.V. | Postbus 98 | 1300 AB Almere
T: +31 36 8200303 | floriade.com

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Floriade Almere 2022 B.V. respecteert de privacy van alle personen die haar websites bezoeken, van alle relaties en van alle andere betrokkenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Floriade Almere 2022 B.V. draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de Floriade Almere 2022 B.V. verzamelt of die aan haar worden verschaft, vertrouwelijk worden behandeld. Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en leeft haar eigen Privacy Statement na.

Categorieën persoonsgegevens

Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt de volgende, algemene persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • (Mobiel) Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Betaal gegevens
 • Foto’s voor sfeerimpressies en promotionele doeleinden
 • Bij activiteiten van Floriade Almere 2022 B.V. worden foto’s gemaakt van personen, die niet herkenbaar in beeld worden gebracht.
 • Camerabeelden
 • Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Websites

De websites die onder Floriade Almere 2022 B.V. vallen zijn:

 • www.floriade.nl
 • www.floriade.com
 • www.floriadebusinessclub.nl
Cookies

Cookies websites Floriade Almere 2022 B.V. conform AVG per 25 mei 2018. Wij maken voor onze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Verwijderen en weigeren van cookies

Verwijder geplaatste cookies of weiger nieuwe cookies via je browserinstellingen:

Of wijzig je voorkeuren via onderstaande button:

Doel verwerking van persoonsgegevens

Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen met relaties en voor de verkoop en levering van tickets.

Om de actualiteit van persoonsgegevens van relaties van Floriade Almere 2022 B.V. te bewaken, verzamelt, registreert, bewerkt en bewaart Floriade Almere 2022 B.V. persoonsgegevens van betrokkenen in haar relatiesysteem en verwijdert Floriade Almere 2022 B.V. de persoonsgegevens die niet langer benodigd zijn uit haar relatiesysteem.

Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt betaal gegevens voor de verkoop en levering van toegangsbewijzen/tickets. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt foto’s voor sfeerimpressies en promotionele doeleinden. Omdat dit een reguliere bedrijfsactiviteit is, baseren wij deze verwerking van gegevens op het gerechtvaardigd belang zoals omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer u aanwezig bent op een evenement van Floriade Expo 2022 bestaat de mogelijkheid dat u gefotografeerd wordt. Wij zijn niet verplicht om u hiervoor toestemming te vragen, omdat het niet ons doel is om de foto’s te gebruiken om u te identificeren.

Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt camerabeelden om redenen van veiligheid en beveiliging. Het gerechtvaardigd belang van Floriade B.V. om cameratoezicht in te stellen is om diefstal tegen te gaan en om werknemers en klanten te beschermen.

Andere doeleinden

Floriade Almere 2022 B.V. kan persoonsgegevens verwerken voor het:

 • Verzenden van Nieuwsbrieven van Floriade Almere 2022 B.V.
 • Beheren van de administratie van relaties van Floriade Almere 2022 B.V. in haar relatiesysteem
 • Verschaffen van informatie over ontwikkelingen, evenementen en activiteiten die door Floriade Almere 2022 B.V. (mede) worden georganiseerd door middel van mailingen en brieven of flyers van Floriade Almere 2022 B.V. die per post worden verzonden.
 • Uitvoeren van marketingactiviteiten, waaronder het benaderen van betrokkenen voor interesse in of deelname aan evenementen en activiteiten van Floriade Almere 2022 B.V.
 • Verbetering aanbrengen in het benaderen van relaties van Floriade Almere 2022 B.V.
 • Registreren van bezoekersgegevens van (onderdelen van) de websites van Floriade Almere 2022 B.V
 • Uitvoeren van marktonderzoeken onder relaties van Floriade Almere 2022 B.V.
 • Analyseren en evalueren van deelname van bezoekers aan evenementen en activiteiten van Floriade Almere 2022 B.V.
 • Waarborgen en doorgeven van het erfgoed van Floriade Almere 2022 B.V. nadat de Floriade Almere in 2022 heeft plaatsgevonden.
 • Het doel van het waarborgen en doorgeven van het erfgoed is onder andere, om persoonlijke gegevens na afloop van Floriade Almere 2022 over te dragen aan de gemeente Almere en Almere City Marketing. Hierdoor kunnen derde partijen conform de doeleinden in dit Privacy Statement het contact met relaties voortzetten en kunnen relaties geïnformeerd worden over gerelateerde ontwikkelingen en activiteiten die in Almere plaats gaan vinden.
 • Verwerken van betaal gegevens waaronder, maar niet beperkt tot, bankrekeningnummers voor verkoop en levering tickets

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Floriade Almere 2022 B.V. verstrekt persoonsgegevens aan derde partijen indien de doorgifte aansluit bij de in dit Privacy Statement genoemde doelomschrijving en Floriade Almere 2022 B.V. hiertoe wettelijk verplicht is en/of daarvoor een wettelijke grondslag van toepassing is. Floriade Almere 2022 B.V. kan ook persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen in landen buiten de Europese Unie. Met betalingsdienstverleners heeft Floriade B.V. verwerkersovereenkomsten gesloten.

Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op Floriade Almere 2022 B.V. en is niet van toepassing op derde partijen waarmee Floriade Almere 2022 B.V. samenwerkt. Deze partijen dienen een eigen Privacy Statement te hebben. Floriade Almere 2022 B.V. is niet verantwoordelijk voor het Privacy Statement van derde partijen. Wij raden betrokkenen aan, om het Privacy Statement van derde partijen te raadplegen voordat betrokkenen persoonsgegevens aan derde partijen beschikbaar worden gesteld.

Bewaartermijn

De AVG geeft geen concrete bewaartermijn voor het bewaren van persoonsgegevens.  Persoonsgegevens zullen door Floriade Almere 2022 B.V. worden bewaard tot uiterlijk ultimo 2023. Dit met uitzondering van de onderhavige gevallen:

 • Persoonsgegevens van sollicitanten worden bewaard tot 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Indien de sollicitant daar toestemming voor geeft, worden de gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard.
 • Na inschrijving voor een nieuwsbrief worden jouw persoonsgegevens bewaard tot wederopzegging.
 • Betaalgegevens voor aankoop van tickets of andere bezoekersgerelateerde aankopen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
 • Camerabeelden worden niet langer dan 28 dagen bewaard. Beelden van een incident mogen worden bewaard totdat de zaak is afgehandeld.

Rechten betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht en de mogelijkheid tot afmelding van nieuwsbrieven, mailingen en brieven die per post door Floriade Almere 2022 B.V. aan relaties worden verzonden. Bij afmelding wordt het betreffende communicatiemiddel niet meer door Floriade Almere 2022 B.V. verzonden. Betrokkenen kunnen afmeldingen kenbaar maken door gebruik te maken van de mogelijkheden die hiertoe in Nieuwsbrieven, mailingen en brieven zijn opgenomen.

Elke betrokkene heeft recht op inzage van zijn bestand. De eventuele kosten die gepaard gaan met een verzoek tot inzage, kunnen bij betrokkene in rekening worden gebracht. Floriade Almere 2022 B.V. deelt betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Indien de betrokkene onjuistheden in zijn bestand constateert, dan kan hij een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Floriade Almere 2022 B.V. bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

Indien de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van Floriade Almere 2022 B.V., dan staat de betrokkene de mogelijkheid tot zijn beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen.

De verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigt de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk de verwerking.

Beveiliging

Floriade Almere 2022 B.V. is verantwoordelijk voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Alleen die personen die uit hoofde van hun functie persoonsgegevens van betrokkenen beheren, krijgen toegang tot de computers en het relatiesysteem waarin desbetreffende persoonsgegevens van relaties zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van de vereiste beveiligingssystemen en persoonlijke toegangscodes.

Informatieplicht

Floriade Almere 2022 B.V. wijst de betrokkene op de bepalingen uit dit Privacy Statement en informeert hem over de verwerking van diens persoonsgegevens. Dit doet de verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan het moment van verzameling. Floriade Almere 2022 B.V. informeert de betrokkene in ieder geval met welk doel de verwerking plaatsvindt en aan wie zijn persoonsgegevens worden verstrekt.

Klachten

De betrokkene die van mening is dat de bepalingen uit dit reglement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, kan zich wenden tot de Floriade Almere 2022 B.V. met zijn klacht door een e-mail te sturen aan privacy@floriade.com. Partijen zullen zich vervolgens inzetten om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Indien betrokkene en Floriade Almere 2022 B.V. er niet in slagen gezamenlijk tot een oplossing te komen, kan betrokkene overwegen zich al naar gelang de aard van de klacht te wenden tot de Autoriteit of de rechter.

Wijzigingen in Privacy Statement

Floriade Almere 2022 B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Relaties worden over deze wijzigingen door Floriade Almere 2022 B.V. geïnformeerd.

Floriade Almere 2022 B.V. | december 2020.